Regulamin


REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ

First College of English

FIRST COLLEGE OF ENGLISH jest prywatną placówką edukacyjną, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym w szczególności: kursów z języka ogólnego, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, kursów przygotowujących do egzaminów, kursów konwersacyjnych oraz zajęć indywidualnych.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1 Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych organizowanych przez First College of English w roku szkolnym.

2.Osobą odpowiedzialną za kursy jest kierownik metodyczny do którego obowiązków należy organizacja kursów, nadzór nad kadrą pedagogiczną, przygotowanie planów zajęć i programu nauczania oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów pod względem metodycznym oraz organizacyjnym.

3.Cennik kursów wraz z terminami płatności stanowi oddzielną ofertę dostępną na życzenie.

§ 2 Definicje
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Uczestnik – osoba będąca uczniem szkoły
Trymestr I – czas trwania zajęć od  października do grudnia

Trymestr II  – czas trwania zajęć od  stycznia do marca

Trymestr III – czas trwania zajęć od kwietnia do czerwca
Raty – opłata za uczestnictwo w zajęciach rozkładana na kilka nie oprocentowanych płatności zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy
Szkoła – First College of English, prywatna Szkoła językowa, organizator kursów
Lektor – nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie zajęć
Umowa – umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawierana z każdym nowym Uczestnikiem

Rozdział II
Zasady uczestnictwa w zajęciach językowych

§ 3 Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Do zajęć językowych może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy Uczestnik, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
a) podpisał Umowę ze Szkołą, w przypadku osoby niepełnoletniej Umowa jest podpisywana z prawnym opiekunem Uczestnika
b) nie zalega z regulowaniem należności wobec Szkoły,
c) stosuje się do zasad Regulaminu,
d) bierze systematycznie aktywny udział w zajęciach.

W wyjątkowych sytuacjach zasady uczestnictwa w zajęciach językowych mogą ulegać zmianie. O wszelkich zmianach decyduje Szkoła.

§ 4 REKRUTACJA

 1. Kwalifikacja uczestnika do odpowiedniej grupy jest bezpłatna i odbywa się według następujących zasad:
  a) na podstawie testu pisemnego i rozmowy z lektorem w przypadku dzieci starszych (9+), młodzieży i osób dorosłych, które uczyły się wcześniej języka,
  b) na podstawie rozmowy z lektorem w przypadku dzieci młodszych,
  c) na podstawie testu lub/i deklaracji co do poziomu w przypadku osób posiadających certyfikaty,
  d) na podstawie testu pisemnego i rozmowy z lektorem, oraz deklaracji dotyczącej wyboru poziomu podstawowego lub rozszerzonego w przypadku kursów maturalnych,
  e) osoby, które nie uczyły się wcześniej języka dokonują jedynie wyboru terminów zajęć.

REZERWACJA MIEJSCA

 1. Dokonanie zapisu na kurs i rezerwacja miejsca w grupie odbywa się poprzez :

a/ zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranym kursie (formularz zapisowy na stronie www.FCE.edu.pl, zgłoszenie w trakcie dyżurów zapisowych w lokalizacjach szkół FCE .

b/ akceptacje w formie elektronicznej Umowy o świadczenie usług szkoleniowych

c/ dokonanie wpłaty zgodnie z zadeklarowaną opcją płatności : płatność za cały rok , w 3 lub 9 – zgodnie z możliwymi opcjami dla danego kursu, obowiązującym cennikiem oraz terminami płatności podanymi w zał. 1 do Umowy

2. Rok nauki na kursie standardowym obejmuje 54 godziny lekcyjne, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut.  Kurs rozszerzony obejmuje 80 godzin, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 + 45 min. lub 3 razy w tygodniu po 45 min.

3.Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN.

4.W każdej grupie zrealizowanych zostanie liczba godzin lekcyjnych zapisana w umowie.

5.Liczebność grup wynosi  od 5 do 8 osób.

6.Uczestnicy mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, a także brać w nich aktywny udział i  odrabiać prace domowe.

7.Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie trwania zajęć.

9.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców.

10.Szkoła może zaproponować  przeniesienie ucznia z grupy do grupy w sytuacji, gdy tempo przyswajania wiadomości przez słuchacza wyraźnie różni się od tempa pozostałych słuchaczy w grupie.

11.Szkoła ma prawo do skreślenia ucznia z listy słuchaczy, gdy:

– słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektora, jak i do innych słuchaczy

– słuchacz znacząco zalega z opłatą

§ 5 Prawa i obowiązki Uczestników kursu językowego

1. Nowi uczestnicy są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg stopnia opanowania języka.
2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego pisania testów gramatyczno- leksykalnych na podstawie – opracowanego podczas zajęć – materiału. Testy te są zwracane Uczestnikom po sprawdzeniu przez Lektora.
3. Każdy uczestnik ma prawo do rzetelnej i efektywnej nauki oraz bieżącej oceny swojego stanu wiedzy. Dwa razy w ciągu roku lektor przygotowuje dla każdego uczestnika szczegółowy raport o postępach w nauce.
4.Każdy Uczestnik kursu nieobecny na przynajmniej 3 lekcjach „pod rząd” (nieobecność usprawiedliwiona np. chorobą) ma prawo do indywidualnych konsultacji z lektorem. Czas i miejsce konsultacji są każdorazowo ustalane z lektorem.
5. Uczestnicy kursu (lub prawni opiekunowie w przypadku kursów dla dzieci) mogą odwołać zajęcia zgłaszając taki zamiar przynajmniej 2 dni przed lekcją – zajęcia zostaną odrobione, jeżeli wszyscy rodzice uczniów uczęszczających do grupy zaakceptują odwołanie zajęć.
6. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym przez Szkołę. W takim przypadku pojawi się odpowiednia informacja na stronie internetowej bądź zostaną rozesłane wiadomości mailowe /sms’owe do każdego Uczestnika.
W takim przypadku kurs zostaje wydłużony o odwołane zajęcia do czasu przeprowadzenia ilości godzin zagwarantowanych Umową.
7. Zabrania się osobom, które nie są Uczestnikami kursu językowego uczestnictwaw zajęciach językowych. W szczególnych sytuacjach należy się zwrócić z prośbą do Lektora oraz uczestników zajęć o wyrażenie takiej zgody.
8. Uczestnik w wyjątkowych przypadkach może złożyć do Organizatora lub Lektora prośbę o zmianę grupy. Zmiana grupy może dojść do skutku w przypadku wyrażenia zgody przez Organizatora lub Szkołę.
9. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu i zwrotu niewykorzystanej kwoty należności lub zwolnieniem z dalszych opłat jedynie w przypadku rezygnacji z min. 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej (dopuszcza się zawiadomienie drogą mailową). W innym przypadku rezygnacja z uczestnictwa w kursie wiąże się z pokryciem kosztów całego kursu językowego.
10. Używanie telefonów komórkowych w sali językowej podczas prowadzonych zajęć oraz przeszkadzanie w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.
11.Uczestnicy korzystający z ratalnego systemu płatności zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat zgodnie z informacją podaną w Umowie.
12. W przypadku trudnej sytuacji materialnej Uczestnika możliwe jest indywidualne ustalenie terminu płatności. W tym celu Słuchacz powinien złożyć pisemną prośbę do Szkoły przed upływem regulaminowego terminu płatności.
13. Zasady płatności w przypadku rezygnacji z kursu są opisane w par.5 pkt 9

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

1. Fakt uiszczenia opłaty za kurs jest wyrazem akceptacji regulaminu.
2. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do odmowy przyjęcia Uczestnika na kurs lub usunięcia z kursu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 czerwca 2013 do odwołania.
4.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego